เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค หรือ จป เทคนิค บุคคลกรที่มีความสำคัญอย่างมาก ช่วยส่งเสริมหรือสนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน ประโยชน์ของการอบรม จป เทคนิค มีอะไรบ้าง การอบรม จป เทคนิค อบรมอะไร มีหัวข้อไหนที่ต้องอบรม และสามารถเข้ารับการอบรมได้ที่ไหน เรามีข้อแนะนำ แนวทางดีๆ มาแชร์ต่อ เพื่อให้ผู้ที่สนใจหรือนายจ้างที่จะส่งลูกจ้างเข้ารับการอบรมเกิดความเข้าใจมากขึ้น ได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ต่างๆ

ประโยชน์ของการอบรม จป เทคนิค

  • ผู้เข้ารับการอบรม จป เทคนิคขะเกิดความรู้และความเข้าใจในหลักการพื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน
  • ผู้เข้ารับการอบรมได้เข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสามารถเสนอแนะให้นายจ้างและลูกจ้างปฏิบัติตามข้อกฎหมายได้อย่างถูกต้อง ตลอดจนเกิดความปลอดภัยขึ้นภายในองค์กร
  • การอบรม จป เทคนิค ผู้เข้ารับการอบรมสามารถบ่งชี้อันตรายในสถานที่การทำงานได้ ค้นหาความเสี่ยง จัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดในการทำงาน สามารถนำเอาความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประยุกต์ใช้งานได้อย่างเห็นผล ป้องกันอันตรายหรือรับมือความเสี่ยงเหล่านั้นได้
  • ผู้เข้ารับการอบรม จป ในระดับเทคนิคจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเอง และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อบรม จป เทคนิค อบรมอะไรบ้าง

ผู้เข้ารับการอบรม จป เทคนิคจะได้เรียนรู้หลักสูตรทั้งหมดโดยแบ่งออกเป็น 4 หมวดหมู่วิชา ได้แก่

1.การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยในการทำงาน

ผู้เข้ารับการอบรม จป เทคนิคจะได้เรียนรู้แนวคิดการจัดการเพื่อความปลอดภัย บทบาทหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค

2.กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ผู้เข้ารับการอบรม จป เทคนิค จะได้เรียนรู้เข้าใจสาระสำคัญในข้อกฎหมาย และได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย

3. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย

ผู้เข้ารับการอบรม จป เทคนิคจะได้เรียนรู้เทคนิคการบ่งชี้อันตรายจากการทำงาน เทคนิคการบ่งชี้อันตรายเพื่อป้องกันโรคและเทคนิคการบ่งชี้อันตรายเพื่อป้องกันเหตุร้ายแรง

4.ฝึกปฏิบัติป้องกันและควบคุมอันตราย

ในหลักสูตรนี้จะเป็นการฝึกปฏิบัติตรวจสอบความปลอดภัยตามข้อกำหนดของกฎหมาย ฝึกปฏิบัติการจัดทำรายงาน ฝึกปฏิบัติการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงาน

อบรม จป เทคนิค ได้ที่ไหน

ปัจจุบันมีหลายศูนย์ฝึกอบรม ที่รับอบรม จป เทคนิค เลือกสถาบันที่เชื่อถือได้ ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 ซึ่งในตอนนี้สามารถลงทะเบียนเพื่ออบรม จป เทคนิค ออนไลน์ได้แล้ว ตอบโจทย์ยุคสมัยใหม่ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทมากขึ้นไม่ต้องเดินทางไปอบรมที่ไหน แถมยังลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิค-19 ด้วย